Bakalářské předměty

Fyzikální seminář

Kód předmětu:FEKT-KFYS
Akademický rok:2017/2018
Typ předmětu:volitelný všeobecný
Typ studia:bakalářský (první cyklus)
Ročník:1
Semestr:zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Absolvent předmětu zná
základní pojmy a zákony mechaniky, elektřiny a magnetizmu na středoškolské úrovni.
Absolvent předmětu je schopen:
základní pojmy a zákony mechaniky, elektřiny a magnetizmu vysvětlit,
popsat vlastními slovy v čem předmět Fyzika 1 středoškolské znalosti rozšiřuje,
aplikovat základní zákony mechaniky na jednoduchý pohyb částice, zákony elektřiny a magnetizmu aplikovat v jednoduchých elektrických obvodech.
Způsob realizace výuky:
20 % kontaktní výuka, 80 % distančně
Prerekvizity:
Student při vstupu do tohoto předmětu by měl: mít, byť neúplné, znalosti základních pojmů a zákonů mechaniky, elektřiny a magnetizmu na středoškolské úrovni.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Předmět nejdříve opakuje na středoškolské úrovni základy mechaniky částic, které jsou pak využity při zkoumání vlivu sil, které na částice působí v jednoduchých elektrických a magnetických polích. Část předmětu je věnována elektrickému poli.
Doporučená nebo povinná literatura:
Hradilová, E.; Uhdeová, N.: Fyzikální seminář, E-text, eLearning. (CS)
Hradilová, E.; Uhdeová, N.: FYZIKA - přijímací zkoušky, VUT v Brně, Brno 2011 (CS)
Svoboda, E.: Přehled středoškolské fyziky, PROMETHEUS Praha 1998 (CS)
Halliday, D.; Resnick, R.; Walker J.: Fyzika. Vysoké učení technické v Brně Vutium, Prometheus Praha, 2000, 2003, 2006 (CS)
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Předmět je vyučován prostřednictvím seminárních cvičení. Předmět využívá e-learning (Moodle).
Způsob a kritéria hodnocení:
Předmět je zakončen zápočtem.
Podmínkou získání zápočtu je účast na cvičeních. Jednotlivá cvičení lze nahradit zasláním řešení zadaných příkladů.
Jazyk výuky:
čeština
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
1. Úvod. Fyzikální veličiny. Jednotky SI. Úvod do vektorové algebry.
2. Kinematika. Rychlost, zrychlení, přímočarý pohyb, pohyby v homogenním tíhovém poli, křivočaré pohyby
3. - 4. Dynamika 1. Hybnost, síla, Newtonovy pohybové zákony, zákon síly jako pohybová rovnice.
5. Dynamika 2. Impuls síly, práce výkon, energie, účinnost. Moment síly.
6. - 7. Elektřina 1. Elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrického pole a jeho intenzita. Gaussův zákon.
8. Elektřina 2. Potenciál a napětí. Kapacita, sériové a paralelní řazení kondenzátorů. Elektrický proud, elektrický odpor, sériové a paralelní řazení rezistorů.
9. - 10. Magnetizmus 1. Vznik magnetického pole, srovnání se vznikem pole elektrického, Indukce magnetického pole. Zákon celkového proudu.
11. - 12. Magnetizmus 2. Magnetické pole v okolí vodiče, kterým teče proud, silové působení magnetického pole na elektrický náboj a na vodič, kterým teče proud. Elektromagnetická indukce.
13. Kontrola zaslaných prací, opakování.
Cíl:
Cílem předmětu je doplnit a rozšířit středoškolské znalosti fyziky potřebné ke studiu předmětu Fyzika 1. Předmět má vyrovnávací charakter. Náplň jednotlivých cvičení odpovídá časově tématům předmětu Fyzika 1. Absolventům středních odborných škol to umožní porozumět náročnějším oblastem tohoto předmětu.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Výuka ve všech cvičeních je kontrolovaná. Způsob provádění kontroly stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Cvičení odb. zák.:26 hod., povinná
Vyučující / Lektor:Ing. Jitka Brüstlová, CSc.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký