Bakalářské předměty

Physics 1

Kód předmětu:FEKT-CFY1
Akademický rok:2017/2018
Typ předmětu:povinný
Typ studia:bakalářský (první cyklus)
Ročník:1
Semestr:zimní
Počet kreditů:
Výsledky učení předmětu:
Studenti rozumí základním fyzikálním pojmům, zákonům a procesům. Jsou schopni řešit jednoduché problémy týkající se těchto zákonů a procesů a umí realizovat jednoduché fyzikální experimenty.
Způsob realizace výuky:
90 % kontaktní výuka, 10 % distančně
Prerekvizity:
Jsou požadovány znalosti na úrovni středoškolského studia.
Korekvizity:
Není specifikováno.
Doporučené volitelné složky programu:
Není specifikováno.
Obsah předmětu (anotace):
Základy mechaniky částic, Gravitační a tíhové pole, Elektrostatické pole, Elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, Elektrický proud, Stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, Silové působení magnetického pole, Nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru.
Doporučená nebo povinná literatura:
Halliday D., Resnick R., Walker J.: Fundamentals of Physics Extended, Sixth International Edition, John Wiley & Sons, Hoboken, NJ, USA, ISBN 0-471-39222-7
Serway R.,A.:Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics, Saunders College Publishing, Philadelphia, London, 1996.
Physics Education Technology: http://phet.colorado.edu/
Hyperphysics: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/hframe.html
Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody:
Výukové metody zahrnují přednášky, cvičení (semináře) a práci v laboratořích. Kurs je veden za podpory e-learningu, který však slouží pouze jako databáze přenášek a pokynů pro laboratorní cvičení. Studenti musí během kursu odevzdat jednu domácí úlohu (samostatně vypracovaný příklad) a absolvovat krátký (0,5 hodiny) test. Skladba bodů, jež lze získat během kursu: 10 bodů - domácí úloha, 20 bodů - laboratorní cvičení, 10 bodů - krátký test, 60 bodů - zkouška
Způsob a kritéria hodnocení:
Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.
Jazyk výuky:
angličtina
Pracovní stáže:
Není specifikováno.
Osnovy výuky:
Základy mechaniky částic a tuhého tělesa, gravitační a tíhové pole, elektrostatické pole, elektrický náboj, Coulombův zákon, Gaussův zákon elektrostatiky, elektrický proud, stacionární magnetické pole, Biotův-Savartův-Laplaceův zákon, Ampérův zákon celkového proudu, silové působení magnetického pole, nestacionární magnetické pole, Faradayův indukční zákon, Maxwellovy rovnice v integrálním tvaru.
Cíl:
Hlavní cíle jsou: Poskytnout studentům jasný a logický výklad základních fyzikálních pojmů a zákonů a posílení porozumění těchto pojmů a zákonů pomocí širokého spektra zajímavých aplikací.
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky:
Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Typ (způsob) výuky:

Přednáška:26 hod., povinná
Vyučující / Lektor:doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Cvičení odb. zák.:7 hod., povinná
Vyučující / Lektor:doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Cvičení na poč.:6 hod., povinná
Vyučující / Lektor:doc. Ing. Karel Liedermann, CSc.
Laboratorní cvičení:26 hod., povinná
Vyučující / Lektor:doc. Ing. Petr Sedlák, Ph.D.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký