Historie Ústavu fyziky

Česká vysoká škola technická byla v Brně otevřena v roce 1899, a to nejprve s jedním - stavebním oborem, po kterém byly postupně otevřeny obory strojního inženýrství, zeměměřičský kurs, oddělení elektrotechnického inženýrství a obor chemického inženýrství. Po první světové válce byl založen i obor architektury. Na České vysoké škole technické vznikl při založení ústav matematiky, ústav deskriptivní geometrie a I. fyzikální ústav pod vedením Prof. F. Koláčka, později Prof. V. Nováka. II. fyzikální ústav vznikl v r. 1913, když byl zřízen chemický obor. V čele tohoto ústavu byl Dr. - později profesor - B. Macků.

V roce 1939 byla Česká vysoká škola technická Dr. E. Beneše násilně uzavřena. Nový rozvoj školy nastal až po ukončení druhé světové války v roce 1945, kdy byly opětně otevřeny obory stavební, strojní, elektrotechnický, chemicko-technologický a obor architektury a pozemního stavitelství. Pracovat začaly i oba fyzikální ústavy, v jejichž vedení stáli významní fyzikové tehdejšího období - Prof. J. Velíšek, Prof. J. Vašíček, Prof. J. Potoček. V roce 1945 vznikl na technice také Ústav praktické fotografie, vedený Prof. J. Boučkem. V březnu 1951 vytvořily fyzikální ústavy jednu katedru v čele s Prof. J. Potočkem.

V této podobě neměla škola dlouhého trvání - v říjnu 1951 byla tehdejším režimem zrušena a místo ní vznikla Vojenská technická akademie A. Zápotockého, kam přešel Prof. J. Potoček téměř s celým II. fyzikálním ústavem. Z původní školy zůstala pouze Vysoká škola stavitelská, k jejíž katedře geodézie a fyziky byl jako pracoviště fyziky přiřazen I. fyzikální ústav. Pracoviště fyziky vedl Prof. A. Vašíček, od února 1954 pak Prof. R. Košťál.

Koncem padesátých let se podařilo postupně dosáhnout obnovení civilní brněnské techniky pod názvem Vysoké učení technické v Brně s Fakultou stavební a novou Fakultou energetickou, která měla dvě oddělení: strojní a elektrotechnické. Dne 1. 9. 1957 vznikla samostatná Katedra fyziky v čele s Prof. Rostislavem Košťálem, kterého v r. 1959 vystřídal Doc. Jan Schwarz. V roce 1958 se Energetická fakulta rozdělila na Strojní a Elektrotechnickou. Elektrotechnická fakulta měla v začátku pouze pět odborných kateder; výuka fyziky i matematiky nadále spadala pod původní společné katedry.

Samostatná Katedra fyziky elektrotechnické fakulty VUT vznikla až v roce 1961 a vedením byl pověřen Doc. RNDr. Antonín Syrový, CSc. Současně vznikly také katedry fyziky na fakultách strojní (v čele s dosavadním vedoucím společné katedry Doc. RNDr. J. Schwarzem) a stavební (Doc. Ing. J. Binko).

Zvyšující se počet studentů na celém VUT vedl k postupnému rozšiřování jednotlivých kateder o nové členy, takže v roce 1972 se Katedra fyziky FE rozrostla na 19 členů. Tento počet zůstal s malými odchylkami až do roku 1991.

Od roku 1981 vedl katedru Doc. RNDr. Pavel Vašina, CSc., který na Elektrotechnickou fakultu přešel z Fakulty stavební. V té době zajišťovala katedra výuku základního kursu fyziky pro všechny obory denního a dálkového studia a předmět Kvantová mechanika a statistická fyzika pro obory Elektrotechnologie a Mikroelektronika.

Katedra fyziky FE VUT sídlila od svého vzniku až do roku 1990 na ulici Koněvově č.131 (nynější Vídeňská) v budově firmy Ferona. V roce 1990 došlo k jejímu přestěhování do areálu VUT Kraví hora; v témže roce v listopadu převzal vedení katedry Doc. RNDr. Marian Štrunc, CSc. Od roku 2002 je vedoucím ústavu Doc. Ing. Lubomír Grmela, CSc..

Elektrotechnická fakulta VUT - co do velikosti třetí z 9 současných fakult VUT - zahájila jako první od školního roku 1991/1992 změny ve studiu, které významným způsobem měnily tradiční pojetí studia na VUT. Cílem těchto změn balo přiblížit se co nejvíce evropskému standardu pro technické univerzity, jak ho navrhoval projekt ERASMUS (European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) a doporučoval ECTS (The European Community Course Credit Transfer System). Nový systém zavedl povinné, volitelné a doporučené předměty, rozvolnění studia, umožnil vzájemné uznávání absolvovaných kursů, ukončených etap studia a jejich kreditního ohodnocení a tím otevřel studentům brány všech zúčastněných univerzit těchto projektů pro kratší nebo delší část studia.

V období od ledna 1993 do konce června téhož roku proběhla výrazná reorganizace fakulty, která přinesla mnohé důsledky týkající se jak organizační struktury fakulty, tak i samotné výuky. V rámci reorganizace došlo také k přejmenování fakulty na Fakultu elektrotechniky a informatiky a přeměně kateder na ústavy.

Současně byl zaveden také nový způsob přidělování finančních prostředků na ústavy, což mělo mimo jiné vliv i na personální obsazení jednotlivých pracovišť. V důsledku těchto změn se k září 1993 snížil počet členů našeho ústavu z 20 na 18, z toho 14 pedagogicko-vědeckých pracovníků a 4 neučitele. Tento početní stav má ústav i v současnosti.

V září 1994 se Ústav fyziky přestěhoval do areálu VUT pod Palackého vrchem. V nově postavené budově, jejíž učebny a laboratoře jsou vybaveny moderní audiovizuální a výpočetní technikou, probíhá veškerá výuka 1. stupně studia celé fakulty. Vybavení pracoviště umožňuje vést výuku s podporou PC, což má na jedné straně proti klasickému způsobu některé výhody, na straně druhé klade zvýšené požadavky na vyučující.

Ústav fyziky musel v r. 1995 po přestěhování do nového areálu co nejrychleji uvést do provozu veškeré své prostory - především výzkumné a výukové laboratoře. Od letního semestru šk.r. 1994/95 byla již sestavena většina nových úloh ve Fyzikálním praktiku, zformovala se také skupina učitelů se zájmem o počítačovou výuku fyziky nejen v laboratoři, ale i v přednáškách a teoretickém cvičení.

Rozsah a postavení fyziky jsou na FEKT VUT v Brně tradičně významné. Kromě výuky v základních kursech Fyzika 1 a Fyzika 2 má ústav i značnou nabídku doporučených kursů a velkou měrou se podílí také na výuce v postgraduálním doktorském studiu.

Partneři, projekty

© 2016 Ústav fyziky

System: Pavel Koktavý, Design: Martin Kopecký